Contacteer ons

Alfasigma Healthscience B.V.

P.O. Box 2079
Groenewoudsedijk 55
3528 BG Utrecht, The Netherlands
Tel. +31 (0)30 670 2323
Fax: +31 (0)30 670 2324

info.HS@alfasigma.com


Image CAPTCHA
Voer de tekens in die in de afbeelding worden weergegeven

Spontane melding - Privacyverklaring overeenkomstig artikel 13 van de Europese verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens (AVG)

De reden voor dit bericht
De methoden die op deze pagina worden beschreven houden verband met het beheren van de persoonlijke gegevens van gebruikers die zijn verzameld via deze website.
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld in overeenstemming met artikel 13 van de Europese Verordening 2016/679 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (AVG) van gebruikers die vrijwillig hun persoonsgegevens verstrekken via de voorziene plaatsen op deze website.

Gegevensbeheerder
Het invoeren en doorsturen van uw persoonlijke gegevens via de voorziene plaatsen op deze website brengt met zich mee dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt. De gegevensbeheerder is Alfasigma Healthscience BV.

Gegevensverwerking
Het bedrijf Apex S.r.l. is aangesteld als gegevensverwerker in overeenstemming met artikel 28 van de voornoemde Verordening 9 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, aangezien dit bedrijf verantwoordelijk is voor het onderhoud van het technologische gedeelte van de website.
De bijgewerkte lijst van de verantwoordelijken en de personen die bevoegd zijn om de gegevens te verwerken, kan worden geraadpleegd door een aanvraag te sturen naar: privacy.HS@alfasigma.com

Gegevensverwerking en doeleinden
De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt en verwerkt - op papier en elektronisch - door middel van automatische archivering in het computersysteem van Apex S.r.l, via haar aangestelden of gegevensbeheerders voor de volgende doeleinden:

beheer van contact- en informatieverzoeken;

Vrijwillige karakter van het toekennen van de gegevens
Het toekennen van de gevraagde gegevens is optioneel. Hou er echter rekening mee dat als er geen toestemming wordt gegeven voor de verwerking, de gebruiker geen beroep kan doen op de gevraagde dienstverlening.

Behandelingsmethode
De persoonsgegevens worden behandeld met geautomatiseerde middelen voor de periode die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.
Specifieke maatregelen betreffende beveiliging worden gevolgd om gegevensverlies, illegaal of oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Overdracht van de gegevens
Het beheer en het opslaan van de persoonsgegevens vindt plaats op servers binnen de Europese Unie van de gegevensverwerker en / of derde bedrijven die naar behoren zijn aangesteld als gegevensbeheerders. Momenteel staan de servers in Italië. De gegevens worden momenteel niet overgedragen buiten de Europese Unie.
In ieder geval is het duidelijk dat de gegevensbeheerder, indien nodig, het recht heeft om de locatie van de servers in Italië, binnen de Europese Unie en / of naar landen buiten de EU te wijzigen.
In dat geval garandeert de gegevensbeheerder voortaan dat de doorgifte van de gegevens buiten de EU zal plaatsvinden in overeenstemming met de artikelen 44 en volgende van de Verordening en de toepasselijke wettelijke maatregelen die, waar nodig, overeenkomsten bepalen die een passend beschermingsniveau verzekeren.

Bewaartijd van uw gegevens
Uw gegevens  worden bewaard in overeenstemming met de volgende criteria:
voor een periode die niet langer is dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verwerkt;
voor een periode die niet langer is dan nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Rechten van betrokkenen
Diegenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van die gegevens en om hun inhoud en herkomst te kennen, om te controleren of de gegevens correct zijn en om aanvullingen, een actuele stand van zaken of correcties te vragen (artikelen 15 , 16, 17, 18, 20, 21, van de Europese verordening 2016/679 AVG).
Voor meer informatie over uw rechten kunt u de website met privacybeleid raadplegen die beschikbaar is via de volgende link.
De rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijke aanvraag te richten aan: privacy.HS@alfasigma.com.
 

Wijzigingen in deze informatie
Deze informatie kan wijzigingen ondergaan. Het wordt daarom aanbevolen om deze informatie regelmatig te raadplegen en de meest actuele versie te raadplegen.

Proxeed voor vrouwen

Regelt de hormonale activiteit en ondersteunt de vruchtbaarheid en voortplanting

MEER

Proxeed voor mannen

Ondersteunt de normale aanmaak van zaadcellen, de vruchtbaarheid en de voortplanting

MEER