Skip to content | Skip to main menu | Skip to search

Talen En Fr Nl Ar Es DE

Website Privacybeleid

Home » Website Privacybeleid

De reden voor dit bericht

De manieren waarop de website wordt beheerd, worden op deze pagina beschreven met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers die deze raadplegen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld, in overeenstemming met artikel 13 van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG/ GDPR), aan degenen die in contact staan met de webdiensten van Alfasigma Healthscience BV, digitaal toegankelijk via http://www.proxeed.eu/ wat overeenstemt met de homepage van http://www.proxeed.eu/  van Alfasigma Healthscience BV

De informatie is alleen beschikbaar voor de site http://www.proxeed.eu/  en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd.

De informatie is ook in overeenstemming met Aanbeveling nr. 2/2001 voor de bescherming van persoonsgegevens door de Europese autoriteiten op 17 mei 2001, om bepaalde minimumvereisten voor het online verzamelen van persoonsgegevens  en in het bijzonder de methoden, momenten en aard van de informatie die de gegevensbeheerder aan de gebruikers moet verstrekken wanneer de gebruiker connectie maakt met webpagina's, ongeacht de doeleinden hiervan.

Gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer-DPO)

Na het raadplegen van deze website kunnen gegevens worden verwerkt over geïdentificeerde of identificeerbare personen. De gegevensbeheerder is Alfasigma HealthScience BV met statutaire zetel en administratief hoofdkantoor te Groenewoudsedijk 55, 3528 BG Utrecht - Nederland E-mail [email protected] .

Het bedrijf heeft de DPO geïdentificeerd in overeenstemming met artikel 37 van de verordening; Voor vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met de DPO via het volgende e-mailadres: [email protected] .

Bedoeling van de gegevensverwerking en soorten verwerkte gegevens

a) Browsegegevens

De computersystemen en de softwareprocedures die aan de werking van deze website zijn toegekend, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is aan het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te brengen met geïdentificeerde en geïnteresseerde partijen, maar die, door de aard ervan, door verwerking en associatie met gegevens van derden de identificatie van de gebruikers mogelijk zou kunnen maken.

Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de diegenen die verbinding maken met de site, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) ​​van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek via de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status weergeeft van het antwoord van de server (juiste uitkomst, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de digitale omgeving van de gebruiker .

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te weten te komen en om de goede werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in het theoretische geval van digitale misdrijven ten nadele van de site: afgezien van deze mogelijkheid worden de gegevens over webcontacten momenteel niet langer dan zeven dagen bewaard.

b) Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt

Het optioneel, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails naar de adressen op deze website, het samenstellen van de informatie en contactaanvraagformulieren, registraties en / of met betrekking tot de nieuwsbrieven zal leiden tot het achteraf verkrijgen van het adres van de afzender, vereist om te reageren op de verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die zijn ingevoerd in de communicatie of op basis van de gevraagde dienst.

Specifieke samenvattende informatie zal geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de webpagina's die op verzoek voor bepaalde diensten worden aangeboden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Door onze website te gebruiken, verklaren gebruikers dat ze het gebruik van cookies accepteren en dat ze hun toestemming geven en dit in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de cookies die worden vermeld in ons Cookiebeleid, die u via deze link kunt vinden.

Aard van de de gegevensverwerking en wettelijke basis voor de verwerking

Afgezien van wat is beschreven omtrent de navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te verstrekken door het verzenden van e-mails naar de adressen die op deze website worden vermeld, het samenstellen van informatie en contactaanvraagformulieren, registraties en / of met betrekking tot de nieuwsbrieven en spontane verzending van CV's voor de selectie van kandidaten.

Het niet verstrekken van deze gegevens kan het onmogelijk maken om het gevraagde te verkrijgen.

De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden door Alfasigma verwerkt met verschillende methoden en rechtsbeginselen:

· De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens

· De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een contract wordt gesloten;

· De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke is onderworpen

· De verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van de legale belangen die door de beheerder worden nagestreefd

Bepalingen omtrent gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt met geautomatiseerde toestellen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

Specifieke beveiligingsmaatregelen worden gevolgd om gegevensverlies, illegaal of oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 

Ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens

De verzamelde gegevens worden verwerkt door het personeel van Alfasigma onder het gezag van de beheerder volgens de instructies van de beheerder overeenkomstig Art. 29 van de verordening en kan worden gecommuniceerd aan derden die zijn aangewezen als gegevensverwerker op grond van art. 28 van de verordening, voor doeleinden beschreven in deze privacyverklaring.

Het bedrijf Apex Srl is aangesteld als gegevensverwerker op grond van artikel 28 van de verordening, aangezien het verantwoordelijk is voor het onderhoud van het technologische gedeelte van de website.

De volledige lijst van de betrokkenen aan wie uw persoonsgegevens zijn of kunnen worden meegedeeld, is op aanvraag beschikbaar via [email protected] .

Overdracht van persoonsgegevens

Het beheer en de bewaring van de persoonsgegevens vindt plaats op servers binnen de Europese Unie van de gegevensverwerker en / of derde partijen die naar behoren zijn aangesteld als gegevensbeheerders. Momenteel staan de servers in Italië. De gegevens worden momenteel niet overgedragen buiten de Europese Unie.

In ieder geval blijft het duidelijk dat de gegevensbeheerder, indien nodig, het recht heeft om de locatie van de servers in Italië, binnen de Europese Unie en / of naar landen buiten de EU te verplaatsen.

In dat geval garandeert de gegevensbeheerder dat de overdacht van de gegevens buiten de EU zal plaatsvinden in overeenstemming met de artikelen 44 en volgende van de Verordening en de toepasselijke wettelijke maatregelen die, waar nodig, overeenkomsten bepalen die een passend beschermingsniveau waarborgen.

Bewaarperiode van de gegevens

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de volgende criteria:

• voor een periode die niet langer is dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verwerkt.

• voor een periode die niet langer is dan nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechten van betrokkenen

We informeren u dat u op elk moment met betrekking tot uw gegevens de rechten uit hoofde van artikelen 15 tot 22 van de AVG (GDPR) kunt uitoefenen.

In detail:

(a) U hebt het recht om van het bedrijf een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt en_ waar dat het geval is_ toegang te krijgen tot persoonsgegevens en de volgende informatie:

•    De bedoeling van de verwerking

•    De betrokken categorieën persoonsgegevens;

•    De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

•    De periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden bewaard;

•    Als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zelf worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;

•    Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en, tenminste in deze gevallen, zinvolle informatie omtrent de logica hierachter;

•    Passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG (GDPR) met betrekking tot overdracht

(b) Bovendien heeft u recht op:

Toegang tot, oppuntstelling, correctie, integratie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens over de betrokkene of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

  • Verkrijgen van de gegevensportabiliteit
  • Intrekken van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, indien van toepassing;
  • Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Om uw rechten uit te oefenen, dient u met een schriftelijk verzoek contact op te nemen met de gegevensbeheerder door het formulier in te vullen dat u van onze website http://www.alfasigma.com/en/privacy-policy  kunt downloaden en dit stuurt u dan naar [email protected]  .

De gegevensbeheerder zal u zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de actie die is ondernomen op grond van de artikelen 15 tot en met 22. Die termijn kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdende met de complexiteit en het aantal verzoeken. De gegevensbeheerder stelt u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Het wordt daarom aanbevolen om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen en de meest actuele versie te raadplegen.

 

Proxeed voor vrouwen

Regelt de hormonale activiteit en ondersteunt de vruchtbaarheid en voortplanting

MEER

Proxeed voor mannen

Ondersteunt de normale aanmaak van zaadcellen, de vruchtbaarheid en de voortplanting

MEER